Získejte originální příslušenství k setu vestavných spotřebičů Siemens. Prohlédněte si, co můžete získat.

picture
 • home icon
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé z kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese hezkydomov.cz (dále také jen „e-shop“), na jejíž jedné straně stojí: HEZKÝ DOMOV s.r.o., IČ 25586246, DIČ CZ25586246
  sídlem Brno-Bosonohy, Bosonohy, Za vodojemem 622/22
  zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 35895
  email: info@hezkydomov.cz
  telefon: 603 523 155
  webová adresa: www.hezkydomov.cz
  prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty
  coby prodávající
  (dále také jen „prodávající“)
  a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby kupující (dále také jen „kupující“), přičemž prodávající se uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 2. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.
 3. Kde se v těchto VOP pojednává o spotřebiteli, rozumí se spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Prodávající tímto sděluje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky;
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím;
 • ceny zboží jsou na e-shopu uváděny včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Ceny nejsou přizpůsobovány spotřebiteli na základě automatizovaného rozhodování;
 • o právu kupujícího odstoupit od uzavřené kupní smlouvy informuje prodávající kupujícího v čl. VIII těchto podmínek, přičemž kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám,
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto podmínek, kde je proces popsán;
 • uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž prodávající k ní má přístup toliko prostřednictvím prodávajícího.

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Prodávající prostřednictvím e-shopu prodává zboží, a to:
  a. vybavení kuchyní vyrobené dle designu a specifikace prodávajícího nebo jiných dodavatelů prodávajícího (dále také jen „skladové zboží“) b. vybavení kuchyní vyrobené dle specifických požadavků kupujícího (dále také jen „zboží na míru“), přičemž specifické požadavky kupující sděluje prodávajícímu prostřednictvím části e-shopu, která umožňuje konfiguraci zboží (skladové zboží a zboží na míru je označeno souhrnně také jen jako „zboží“).
 2. Informace o skladovém zboží, včetně uvedení kupní ceny skladového zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v obchodní nabídce jednotlivého skladového zboží v e-shopu.
 3. Informace o zboží na míru, včetně uvedení kupní ceny zboží na míru a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v obchodní nabídce, přičemž se liší dle voleb a specifických požadavků kupujícího.
 4. Kupní ceny jsou uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty. Kupní ceny zboží jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky s výjimkou nákladů na dopravu a balné.
 5. Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 6. Náklady na dodání zboží jsou připočteny ke kupní ceně v rámci procesu vyplňování údajů nutných pro objednávku v části e-shopu nazvané „košík“.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující provádí objednávku:
  a. skladového zboží prostřednictvím e-shopu, a to tak, že si v prezentaci e-shopu vybere zboží, o které má zájem, a počet kusů; b. zboží na míru tak, že si vybere parametry a specifikaci zboží na míru a zvolí si počet kusů; a v sekci e-shopu nazvané „košík“ kupující uvede své identifikační údaje, vybere si způsob platby a potvrdí, že souhlasí s těmito VOP a že se seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko s nápisem „…………………“.
 2. Kupující je povinen uvést úplné a správné identifikační údaje, emailovou adresu, adresu bydliště a případně dodací adresu, pokud se liší od adresy bydliště.
 3. Odeslání objednávky zavazuje kupujícího k úhradě kupní ceny.
 4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající odešle kupujícímu na jím zadanou emailovou adresu potvrzení objednávky. Přílohou potvrzení objednávky je faktura.
 5. Před odesláním objednávky, tj. před uzavřením kupní smlouvy, je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen uvést správné a skutečné údaje.
 6. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to i přesto, že kupní smlouva nabyla účinnosti. Prodávající je v takovém případě oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit:
  a. bezhotovostně platební kartou; b. bankovním převodem.
 2. Při platbě kartou prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. Zboží bude dodáno až po úhradě celé kupní ceny.
 4. Zboží bude dodáno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo přepravní společnosti dle výběru kupujícího učiněné v e-shopu.
 5. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen řádně dodanou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je však kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Kupující, který je spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci.
 7. O předpokládaném termínu dodání informuje prodávající kupujícího při objednávání zboží, přičemž termíny nejsou závazné a mohou se zejména v případě zboží na míru lišit v závislosti na dostupnosti materiálů, jejichž použití kupující zvolil.
 8. Náklady na dodání zboží, tj. poštovné a balné, jsou připočteny k ceně zboží a společně s cenou zboží hrazeny.
 9. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající je povinen předat zboží ve stavu bez vad. Zboží je bez vad, pokud je předáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez jakýchkoli právních vad a pokud vyhovuje požadavkům, které si kupující předem dohodl s prodávajícím.
 2. Zboží je zejména bez vad, pokud:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodné k účelu, pro které ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem děl téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.
 3. Za vadu zboží nelze v žádném případě považovat zejména:
  • drobné odchylky zboží vůči prezentaci vzorku anebo sjednaným vlastnostem, mezi které patří i rozměry a barevnost, pokud tyto odchylky nebrání používání zboží,
  • odchylky zboží vůči prezentaci vzorku, pokud se jedná o odchylky vyplývající z použitého materiálu, tedy například odlišná barva dřeva a postupná změna jeho barevnosti, odlišná kresba dřeva aj.,
  • drobné vady, které nebrání užívání zboží a nepřiměřeně nezhoršují jeho estetickou kvalitu, popřípadě nejsou tyto vady zboží vystavené pohledu,
  • běžné opotřebení zboží v důsledku používání,
  • mechanické poškození zboží kupujícím.
 4. Prodávající upozorňuje, že za vadu zboží není možné považovat toliko subjektivní hodnocení kupujícího (zejména v případě, že se mu zboží esteticky nelíbí), a to obzvlášť v případě, kdy výběr materiálů, provedení atd. byl ponechán na prodávajícím.
 5. Prodávající neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady zboží nad rámec zákona, případně nad rámec tohoto reklamačního řádu, a to s výjimkou prodloužené záruky, kterou je prodávající oprávněn, nikoli však povinen, poskytnout.
 6. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro prodávajícího.
 7. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 8. 8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

VII. REKLAMACE

 1. Kupující má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž prodávající se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen uplatnit práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné. Pokud tak neučiní, práva z vadného plnění zanikají.
 3. Reklamaci je nutno uplatnit:
  • osobně na adrese sídla prodávajícího,
  • písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, nebo
  • písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu info@hezkydomov.cz Prodávající preferuje reklamaci uplatněnou prostřednictvím emailu.
 4. Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:
  • datum uplatnění reklamace,
  • identifikaci kupujícího a kupní smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),
  • informaci o vadě zboží, kterou kupující spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil prodávajícímu kontrolu vady,
  • jaký způsob řešení reklamace kupující preferuje,
  • veškeré další skutečnosti, které kupující považuje za podstatné pro vyřízení reklamace.
 5. Kupujícímu je doporučeno spolu s uplatněním reklamace předat prodávajícímu fotografie, ze kterých bude patrné, jakým způsobem se vada zboží tvrzená kupujícím projevuje, pokud vada zboží či její projevy vizuální zachycení umožňuje.
 6. Pokud to povaha reklamovaného zboží umožňuje, je kupující povinen na výzvu prodávajícího spolu s reklamací nebo bez zbytečného odkladu po výzvě prodávajícího předat prodávajícímu i reklamované zboží.
 7. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil kupující způsob vyřízení reklamace.
 8. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě kupujícího – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je prodávající povinen tuto skutečnost sdělit kupujícímu a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.
 9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.
 10. Kupující - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující - spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 11. O vyřízení reklamace prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí kupujícího a případně vyzve kupujícího k převzetí zboží.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Kupující nemůže odstoupit ve smyslu ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb. od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám,
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.
 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od potvrzení prodávajícího o přijetí odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Náklady na dodání zboží není možné kupujícímu vrátit v případě, že si kupující objednal dopravu u třetí osoby a v případě, že dopravu zboží realizuje prodávající na základě zvlášť uzavřené smlouvy, která není součástí smlouvy o prodeji zboží.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před uzavřením kupní smlouvy akceptována prodávajícím. Z akceptace musí vyplývat, že dochází v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty - emailu.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023

VŠE NA MÍRU PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘÁNÍ

VŠE NA MÍRU PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘÁNÍ

Chceme, aby byl váš nový domov skutečně podle vašich představ. Proto vám vždy vyjdeme maximálně vstříc.

SPOLUPRACUJEME POUZE S OSVĚDČENÝMI DODAVATELI

SPOLUPRACUJEME POUZE S OSVĚDČENÝMI DODAVATELI

Kuchyňské spotřebiče odebíráme od ověřených značek Siemens, Bosch, Whirlpool a další.

VLASTNÍ TÝM ZKUŠENÝCH MONTÁŽNÍKŮ

VLASTNÍ TÝM ZKUŠENÝCH MONTÁŽNÍKŮ

Naši kvalifikovaní odborníci procházejí pravidelnými školeními, aby vám vždy mohli nabídnout ty nejlepší služby.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ KAŽDÉHO DETAILU

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ KAŽDÉHO DETAILU

Zaměření provede kvalifikovaný montér, který bude mít celkovou montáž následně na starosti.

ČESKÁ FIRMA S TRADICÍ VÍCE NEŽ 25 LET

ČESKÁ FIRMA S TRADICÍ VÍCE NEŽ 25 LET

Nejsme na trhu nováčkem. Naše kořeny sahají až do roku 1992. Za tu dobu jsme pro vás vytvořili desetitisíce realizací.

Inspirujte se našimi realizacemi

Rádi vám vyrobíme na zakázku něco podobného

Kuchyňské a bytové studio

| Hezký domov

email iconZa Vodojemem 22,
642 00 Brno - Bosonohy

PO - PÁ8-17

Rádi se Vám budeme věnovat i mimo tuto dobu, stačí si zavolat a domluvit si schůzku.

Než k nám přijedete, domluvte si prosím schůzku, abychom se vám mohli plně věnovat. 

Chcete si sjednat schůzku
nebo se na cokoliv zeptat?

Ozvěte se, rádi s vámi projdeme osobně každý detail

O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše podmínky pro zpracování os. údajů.