Tel.: kontakty,   E-mail: info(zavinac)hezkydomov.cz,   Po-Pá: 10:00-18:00 hod Facebook   Instagram

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - HEZKÝ DOMOV s.r.o.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“) za následujících podmínek:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení a montáž kuchyně, vestavěné skříně a dalšího nábytku, dodávka dveří a zárubní, dodávka elektrospotřebičů a doplňků (dále jen „dílo“).

1.2. Dílo bude dodáno dle specifikace (výkresové dokumentace) vypracované zhotovitelem na základě podkladů

(půdorysného zadání) předaných objednatelem a na základě zaměření na místě montáže provedeného zhotovitelem.

1.3. Objednatel svým podpisem stvrzuje výkresovou dokumentaci, včetně specifikace materiálu a doplňků.

1.4. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo bezprostředně po jeho montáži převzít a zaplatit cenu za dílo dle čl. III. této smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

1.5. Předmětem této smlouvy nejsou přípravné práce na úpravu prostoru k montáži díla, zejména demontáž stávajícího zařízení, stavební úpravy - vyrovnání případných nerovností stěn, podlahy nebo stropu, malování, elektroinstalace, instalace vody, instalace plynu atd.

Článek II.
Dodání díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje přistoupit k montáži díla v termínu písemně dohodnutém s objednatelem a po uhrazení záloh dle článku III. této smlouvy.

2.2. Podmínkou provedení díla v tomto dohodnutém termínu je řádné uhrazení všech plateb objednatelem dle čl. III této smlouvy.

2.3. Objednatel bere na vědomí, že technicky náročnější dílo si vyžádá montáž delší než jeden pracovní den.

2.4. Pracovní desku z nestandardních materiálů (Corian, Hanex, Žula, sklo atd…) a zástěnu z lakovaného, nebo grafického kaleného skla dodá zhotovitel v termínu určeném subdodavatelem po provedení montáže kuchyně.

2.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny objednatele mimo pokynů, které byli dohodnuty touto smlouvou, vč. všech příloh a dodatků k této smlouvě.

Článek III.
Cena díla a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedená ve smlouvě o dílo písemně a je odsouhlasená oběma smluvními stranami.

3.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli po podpisu smlouvy, platby následujícím způsobem:

  • Záloha 50 % ( včetně DPH) z ceny díla do 7 dní od podepsání smlouvy o dílo.
  • Záloha 40 % ( včetně DPH) z ceny díla nejpozději 7 dní před písemně dohodnutým termínem montáže.
  • Doplatek 10 % ( včetně DPH) z ceny díla, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli bezprostředně po předání a převzetí díla na základě zhotovitelem vystavené faktury,
  • A to v hotovosti pověřenému pracovníkovi zhotovitele nebo převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.3. V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn odmontovat a zadržet dílo či jakoukoli jeho část, a to až do uhrazení platby. Za opakovanou montáž bude objednateli účtována montáž nová a náklady s ní spojené.

3.4. Pokud nebude objednatelem uhrazena první záloha ve sjednané lhůtě splatnosti, není zhotovitel povinen zadat dílo do výroby a smlouva o dílo tímto zaniká.

3.5. Pokud se při provádění díla, na základě požadavků objednatele, objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých – tzv. vícepráce, budou tyto vícepráce s objednatelem projednány před jejich započetím s tím, že je lze provést jen na základě předem uzavřené cenové dohody ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3.6. Konečná cena díla obsahuje cenu kaleného skla a pracovní desky z nestandardních materiálů známou v okamžiku podpisu smlouvy. Případné navýšení ceny, po montáži kuchyně a zaměření, bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Článek IV.
Prohlášení a povinnosti objednatele

4.1. Objednatel prohlašuje, že nosnost zdí, na které mají být namontovány skříňky, nebo jiný nábytek je dostatečná pro jejich bezpečné zavěšení a že vlhkost v době montáže je v toleranci 45 – 60 %.

4.2. Objednatel zodpovídá za vhodné interiérové prostředí pro montáž dveří a zárubní:

  • Minimální teplota prostředí 15 °C, relativní vlhkost vzduchu do 60 %
  • Teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C
  • Vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 20 %.

4.3. Pokud se ukáže, že toto prohlášení o nosnosti stěn a vlhkosti interiéru neodpovídá zhotovitelem zjištěné skutečnosti, nenese za případné následky z toho vyplývající zhotovitel žádnou zodpovědnost a tato skutečnost a skutečnosti s tím spojené nemohou být předmětem reklamace.

4.4. Objednatel je povinen předem písemně informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit provádění a kvalitu montáže díla – např. skryté rozvody elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách. Neučiní - li tak, nenese zhotovitel odpovědnost za vznik případné škody.

4.5. Objednatel je povinen zajistit ke sjednanému dni montáže stavební a technickou připravenost místa montáže pro připojení všech součástí kuchyně na vodu, odpad, elektřinu a plyn a to dle výkresové dokumentace.

4.6. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po podpisu této smlouvy zaměření určeného prostoru pro dodávku díla.

Článek V.
Prohlášení a povinnosti zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle pokynů a technické dokumentace objednatele a v dohodnuté lhůtě jej objednateli řádně předat.

5.2. Zhotovitel se zavazuje si prostor řádně zaměřit po uhrazení první zálohy.

5.3. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé z důvodů nezpůsobilosti místa montáže k provedení a montáži díla. V případě, že zhotovitel zjistí nedostatky v místě provádění díla, je povinen na tyto nedostatky objednatele upozornit. Objednatel je povinen zajistit v přiměřené době způsobilost místa, kde má být dílo namontováno. O tuto dobu se pak prodlužuje doba předání díla.

Článek VI.
Realizace díla

6.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo na posunutí termínu montáže v případě zásahu vyšší moci (např. živelné pohromy, vážné dopravní potíže, havárie na místě provádění díla, aj.). Nastanou-li okolnosti, které mají povahu vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností přiměřeně o dobu, během které takové okolnosti a jejich následky budou účinkovat.

6.2. Objednatel je povinen převzít dílo osobně, případně zajistit jeho převzetí v dohodnutém termínu montáže zplnomocněnou třetí osobou, přičemž za této situace platí, jako by dílo přebíral sám. Pokud objednatel nezajistí splnění uvedené povinnosti, bude dílo považováno za převzaté bez závad.

6.3. O předání a převzetí díla bude sepsán „Předávací protokol“, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož jedno vyhotovení je zhotovitel povinen předat objednateli.

6.4. Objednatel je povinen dílo při převzetí s dostatečnou péčí prohlédnout a v případě zjištění vad uvést všechny vady do předávacího protokolu a současně uvést jaký nárok požaduje.

6.5. Objednatel je povinen uvést do "Předávacího protokolu" jakékoli případné škody, které mu vznikly při provádění montáže. Na vady a škody, údajně vzniklé při provádění montáže, které nebudou uvedeny v předávacím protokolu, nebude brán zřetel.

6.6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Vady, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

6.7. Po převzetí díla obdrží objednatel konečnou fakturu (daňový doklad) na celkovou cenu dodaného díla, potvrdí dodání a převzetí díla podpisem "Předávacího protokolu".

6.8. Dílo je až do doby jeho plného zaplacení ve vlastnictví zhotovitele. Okamžikem podpisu „Předávacího protokolu“ a zaplacením doplatku ceny díla dle čl. III odst. 3.2. této smlouvy přechází na objednatele vlastnické právo k zhotovovanému dílu.

6.9. Objednatel bere na vědomí, že pokud jsou na výrobky zhotovitele použity přírodní materiály (dýha, masiv), je kresba a barva vždy originální a neopakovatelná a nemusí se proto kresba a barva dřeva na výrobku zcela shodovat s předvedeným vzorkem. Z důvodu procesu stárnutí dřeviny a vlivem UV záření dochází k pozvolné změně vybarvení dřeviny.

Článek VII.
Záruka

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle čl. VI. odst. 6.8 této smlouvy. Záruka na kuchyňské spotřebiče a subdodávky, které jsou součástí díla dodaného zhotovitelem, je poskytována jejich výrobcem.

7.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které se na díle vyskytly v záruční době, neprodleně bez zbytečného odkladu.

7.3. Zhotovitel je oprávněn nechat odborně posoudit vady díla. Doba, po kterou je vada posuzována, se nezapočítává do lhůty pro rozhodnutí o reklamaci.

7.4. Případné reklamace, musí být vždy písemnou formou - ( email, dopis) včetně fotodokumentace.

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nevhodným užíváním díla, poškozením způsobeném objednatelem, nebo nedostatečnou, či nevhodnou údržbou – nedodržení návodu na ošetřování a čištění, který objednatel obdrží při převzetí díla.

Článek VIII.
Změny smlouvy, výpověď smlouvy

8.1. Změny smlouvy jsou možné pouze do okamžiku zahájení výroby díla. Na základě požadavku objednatele o provedení změny zpracuje zhotovitel za poplatek a náklady s tím spojené dodatek ke Smlouvě o dílo. Provedení změny zpravidla posunuje termín zhotovení díla. V případě že dojde ke změně ve smlouvě o dílo, musí tato změna být řešena dodatkem ke Smlouvě o dílo a odsouhlasena a podepsána oběma stranami.

8.2. Změny díla, které je již ve výrobě, nelze provést, a dílo bude zhotoveno dle smlouvy.

8.3. Tuto smlouvu lze ukončit i před splněním závazku zhotovitele, a to odstoupením z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny zakázky, navýšený o dosavadní náklady vynaložené na rozpracování zakázky.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou písemného očíslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

9.2. Veškeré dokumenty a podklady k dílu mezi smluvními stranami musí být písemné a budou předány osobně, elektronicky (e-mail) nebo doporučenou poštou.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

9.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran.

9.5. Neplatnost či neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně platným ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

9.6. Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a žádná smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.

9.7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. ,,Občanského zákoníku“ v platném znění.

9.8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

Smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy, respektive podpisy osob oprávněných za obě strany jednat.

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies. Rozumím